Haridustehnoloogiliste ainete analüüs

Antud postituses toon välja kõikide haridustehnoloogiliste ainete analüüsi.

IKT põhised õppemängud

Oma õpilepingus olen seadnud endale eesmärgiks ära proovida IKT põhiste õppemängude kasutamine õppeprotsessis. See eesmärk sai ka teostatud. Lisaks leidsin veebipõhiseid õppemänge, mida saaks kasutada ning erinevate nutiseadmete rakendusi, mida edukalt õppetöös kasutada. Häid lahendusi, kuidas toime tulla paljude lastega ning ühe seadmega ma kahjuks ei leidnud. Tekkis küll mõte, et kui kasutada tahvelarvutit näiteks, siis teised lapsed saavad niikaua jälgida seda projektori abil seinalt. Edaspidi pean ka selle veel järele katsetama. Väga huvitav oli uurida kui palju kasutavad tegevõpetajad reaalselt ikt õppemänge oma töö juures. Väga hea kogemuse andis erinevate õppemängude otsimine nii internetist kui ka nutiseadmetest. Leidsin mitu head mängu, mida sain katsetada nii rühmalastega kui ka oma pojaga kodus. Üheks huvtavamaks loenguks oli Active Tabeliga töötamine, kuna polnud varem sellega kokku puutunud ning see andis hea kogemuse, kuidas üldse õppemänge ise luua. Kahju, et taolist lauda lasteaedades ei leidu.  Lisaks sain kokku koguda oma blogisse mitmeid häid linke, kust edaspidi on hea mänge leida. Palju mõtteid ja ideid sain edaspidiseks  QR koodidega tutvumisega. Aine üldiselt oli põnev ning arusaadav.

Veebipõhised õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud

Aine alguses lõin enda õpikeskkondade kaardistuseks skeemi. Hetkel ajanappuse tõttu lisan siia keskkonnad, mida saaksin nüüd aine lõppedes sinna juurde lisada. Kirjutan siia nimekirja kõikidest uutest keskkondadest, mille avastasin enda jaoks läbides kõiki haridustehnoloogilisi aineid.

Tööalaselt (ideed):

www.enchantedlearnings.com, www.learningapps.com, www.pinterest.comLemill, E-repositooriumKoolielu.ee

IKT põhiseid õppemänge leiab siit.

Pilditöötlus:

Dr PicPicadilo, http://www.picmonkey.com/, Pixlr, Pixenate,

Helid:

http://naturesoundsfor.me/metsasonginii

http://creativecommons.org/legalmusicforvideos

Audacity

Freedsound (Youtube video MP3ks)

Skech- a song (Android, IPad)

GarageBand (Ipad)

Video:

Movie Maker

Screencast-o-matic (kuvaril toimuva filmimine)

VideoPad video editor

Sellist nimekirja on vaja vahel koostada, et kui tekib olukord ja kohe ei tule meelde, millist keskkonda võiks kasutada, siis leiab kuskilt abi. Selle nimekirja koostasin põhiliselt enda jaoks, et kõik lingid oleksid ühes kohas.

Multimeediumi ja animatsioonide loomine ning kasutamine lasteaia õppeprotsessis

Selle aine raames sain palju häid mõtteid ning uusi teadmisi, mida ka lastega õppetöös kasutada. Näiteks helide salvestamine/mahamängimine ning ka töötlemine (nt audacitys). Võimaluse korral sooviks ka nutiseadmega helisid ise luua (skech-a-song). Lisaks ainmatsiooni ning videode tegemine. Lastega salvestasin nii video kui proovisin ka piksillatsiooni. Laste ja ka minu lemmikuks osutus piksillatsiooni tegemine. See pakkus tegemise rõõmu ning ka tulemus tekitas lastes palju emotsioone. Kindlasti kavatsen seda ka edaspidi kasutada nii lastega õppetöös kui isiklikus elus. Ümarnukkudega animatsiooni tahaks ka lastega edaspidi proovida. Ka pilditöötlus oli väga huvitav ning vajalik. Tunnis õpitud plakati tegemine ning näpunäited, kuidas leida sobivaid pilte töötlemiseks olid äärmiselt vajalikud. Kuigi aine oli intensiivne, olin tulemustega väga rahul. Õppisin palju ning sain ka tulevikuks huvitavaid ideid.

Haridustehnoloogi praktika

Haridustehnoloogiliste pädevuste (ISTE) võrdlus enne ja nüüd.

I Õppijate innustamine ja nende loovuse arendamine- 1. ja 2. alapunkti juures on tase tõusnud mitme taseme võrra. Oskan paremini õppijaid toetada ning innovaatilisi õppeülesandeid läbiviia koostöös lastega ning kolleegidega. 3. ja 4. on samuti tõusnud ühe taseme võrra.

II Digiajastule kohaste õpetamis- ja hindamisvõtete arendamine

Iga punkti juures on tase oluliselt tõusnud. Oskan paremini kavandada ning kohandada vajalikke materjale, julgen kasutada õppetöös erinevaid digivahendeid ning veebipõhiseid keskkondi. Hindamise juures ei ole muutust märgata, kuid usun, et koolieelses lasteasutuses on see veidi piiratud.

III Õpetaja eeskuju digiajastu töö- ja õppimiskultuuri kandjana

Digitehnoloogia kasutamisel olid juba eelnevalt head näitajad. Olen teinud ning soovin ka tulevikus teha koostööd erinevate huvigruppidega, kasutades selleks digitaalseid vahendeid ning veebipõhiseid keskkondi. Tegelen süstemaatiliselt oma digitaalsete materjalidega ning arhiveerin neid digitaalselt. Kasutan uurimistegevuses ning analüüsis digivahendeid ning vastavalt eneseanalüüsile tegelen enesetäiendamisega.

IV Digiühiskonnas kodanikuna käitumine

Õpetan digitaalset turvalisust, eetikat ning käitumisnorme. Püüan tagada võrdsete võimaluste tagamist ning sellele vastavalt planeerin oma tööd. Üritan organisatsioonis ka tagada inetrnetis viisakat käitumist ning vastutustundlikku materjalide kasutamist.

V Kutsealane areng ja eestvedamine

Kasutan õppematerjali veebipõhisest kogukonnast ning lähiajal üritan ka ise hakata materjale lisama. Osalen organisatsiooni tehnoloogia arendustöös ning vajadusel koolitan ka kolleege. Viin läbi kutsealast uuringut, kaardistades õpetajate seisukohti. Analüüsin organisatsiooni tehnoloogilist olukorda ning teen vastavasisulisi ettepanekuid juhtkonnale.

Kokkuvõtvalt võin öelda, et läbides haridustehnoloogilised ained, on minu ISTE pädevused märgatavalt tõusnud ning edaspidi kavatsen end veel täiendada antud valdkonnas. Nende ainete jooksul olen õppinud palju uut ning saanud kogemuse, mida tähendab haridustehnoloogi töö lasteaias. Olen saanud juurde julgust ning innustust läbiviimaks lastega tegevusi, kus kaustan IKT vahendeid või õppemänge. Lisaks olen sanaud ka toetada ning julgustada kolleege. Praktika käigus kasutasin erinevaid vahendeid ning tunnen, et võiksin ka teistele seda võimalust tutvustada.

Õppekorralduse koha peal sooviksin lisada, et Multimeediumi nädal oli väga hästi organiseeritud. Iga päev erinev teema ning lõpptulemus oli seda väärt. Ainete raames olen tutvunud paljude keskkondadega ning iseseisvat õppimist on olnud palju. Koostöö on sujunud hästi. Ajaveebi haldamine on nüüd igatahes käpas. Üldiselt tagasi vaadates on positiivseid kogemusi olnud päris palju.

Õpikeskkondade kaardistuse tagasiside lasteaiale.

Praktika käigus uurisin õpetajatelt, milliseid veebipõhiseid keskkondi nad töö tegemisel kasutavad ning üheks praktika ülesandeks oli ka anda õpetajatele tagasisidet. Minu suureks üllatuseks tulid õpetajad ise minu käest seda tagasisidet paluma enne, kui ma olin jõudnud seda organiseerima hakata. Minu õnneks oli kavas sel nädalal just üks infominut pedagoogidele ning ma palusin õppealajuhatajat, kas ma võiksin ka veidikeseks sõna võtta. Nii et oma tagasiside andsin lasteaias infominutil ettekandega.

Pooled vastustest olid õpetajatel korduvad ning need keskkonnad olid pea kõigile ka tuttavad (nt Gmail, Google drive, eLasteaed), kuna seda tuleb igapäevaselt oma töö juures kasutada. Lisaks tõin välja pedagoogide poolt vastatud erinevad internetileheküljed, kust ka teised õpetajad saaksid endale ideid leida. Kaardistuse põhjal nägin, milliseid keskkondi õpetajad kasutavad. Seejärel tõin omalt poolt välja mõned põnevad leiud, mida olin avastanud haridustehnoloogilisi aineid läbides. Üheks minu enda suureks avastuseks oli Koolielu.ee. Olin sellest küll varem kuulnud, kuid nüüd kasutan ise seda aktiivselt oma töö juures. Otsustasin ka õpetajatele seda keskkonda põgusalt tutvustada ning jagasin ka nendega 3- min õppevideot, kui kellelgi rohkem huvi. Lisaks tõin välja ka näiteks Pinteresti, mis minu suureks üllatuseks polnudki nii populaarne, kui võiks. Kuna lasteaed kasutab juba hoogsalt Gmaili, Google Drive ning Eliisi keskkonda, siis see ongi hea võimalus omavahel suhelda ning dokumente saata. Erilisi ettepanekuid süsteemide haldamiseks kahjuks teha ei osanud, kuna tundus, et neil süsteem juba väga hästi paigas.

Õpetajad olid väga huvitatud. Mina omalt poolt tutvustasin põgusalt, mida oma praktika käigus olen juurde õppinud (Movie Maker, Audacity, Picadilo) ning kui kellelgi on soovi täpsemalt teada, olen alati valmis aitama.

E-kursused ja e-õppe tegevused lasteaias

Lasteaiaõpetajatele sobilike e-kursuste kaardistus ning analüüs.

1. http://www.koolitus.ee/ecourses– IT koolituse korraldatavad e-kursused. Põhiliselt võib lasteaia õpetaja leida sobivaid kursuseid kontoritarkvara õppimiseks. Lisainfost leiab kursuste täpsema kirjelduse. Kahjuks ei ole välja toodud keskkonda, kus e-õpe toimub. On nimetatud sisu lühike kokkuvõte, kellele on koolitus suunatud, eelnevad oskused ning koolituse sisukord. Koolituse eesmärgid ning õpiväljundid leiab koolituse lisainfost. Koolituse juures on välja toodud koolituse läbimise aeg, õppe maht (ak tundides), koolitaja ning maksumus. Nagu juba eelnevalt ka kirjutasin, on osadel koolitustel ka soovitused eelnevate oskuste kohta.

2. http://ahsoo.ee/et/kursused/gmaili-koolitus– koolituse leiab eelpool olevalt lingilt. Koolitus on ülesehitatud videoõppele- peale koolituse eest tasumist saab video, mille järgi ise õppima asuda. Koolituse juures on välja toodud, mida video sisaldab. Selgituses on välja toodud koolitaja, kestvus ning lühikirjeldus, kellel koolitus on mõeldud. Eesmärke ning õpiväljundeid ei leia kahjuks.

3. http://koolitus.hitsa.ee/calendar– Lehelt leiab palju erinevaid koolitusi- nii e-õppena kui ka kombineeritult. Lisainfos on väga selgelt välja toodud koolituse läbimiseks vajalikud oskused, vahendid, õpiväljundid ning eesmärgid, kestvus ning hind. Osade koolituste juures on välja toodud, kus keskkonnas need toimuvad (moodle nt).

Kõige tihemini märkasin koolitusi kontoritarkvara õppimiseks. Samas leidub internetis ka võimalusi välismaiste ülikoolide e-õppes osaleda, lisainfot leiab siit. Ja ringi tuulates jäi silma ka palju majanduse ning ärivaldkonna e-õppena kursusi. Võib olla võiks leiduda rohkem koolitusi järgmistes valdkondades: ikt sidumine õppetööga, tehnika kasutamine eelkooliealiste lastega, meediaõpetus, erinevate veebipõhiste keskkondade võimaluste kasutamine õpetaja töö juures. Huvitavaid koolitusi jäi silma “Võrgustik võrgutab” märksõna alt. Repositooriumis oli väga ilusti välja toodud raskusaste, õppejõud ning märksõnad. Materjalidega saab ise lihtsalt tutvuda. Üldiselt oli koolitustel osalemise tingimused selgelt välja toodud.

E-kursus praktikalasteaias

Praktika lasteaed hakkab alates uuest aastast kasutama e-päevikut ühes veebipõhises keskkonnas. Seetõttu valiksin oma e-kursuse teemaks ka antud e-päeviku keskkonna tutvustuse. E-kursuse eesmärgiks oleks toetada rühmaõpetajat uue veebikeskkonnaga tutvumisel ning julgustada kasutama erinevaid tehnika poolt pakutavaid võimalusi ka õppetöös ning igapäevases suhtluses.

E-kursuse plaanin edastada õppevideona, mille loon ise ning selle pikkuseks oleks u 5-7 min. Sellele lisandub aga õpetaja individuaalne töö ning katsetamine u 20 ak tunni ulatuses. Ettekande teen ekraanisalvestusprogrammiga ning lisan sellele ka heli. Õppevideo laen üles internetikeskkonda (youtube/vimeo). Õppekeskkonnaks oleks Moodle, kuhu lisan peale õppevideo lingi ka teisi toetavaid materjale. Kursusel osalejal peaks olema internetiühendusega arvuti, kõlarid/kõrvaklapid, meiliaadress (moodlesse registreerimiseks).

Loon Moodlesse õpiobjekti, kuhu lisan lingina õppevideo ning muid toetavaid materjale (internetist vabalt kätte saadavad). Õppija registreerib end loengule. Tutvub iseseisvalt Moodle keskkonnaga ning õppevideoga. Seejärel õpetaja tutvub video alusel veebipõhise keskkonnaga individuaalselt. Probleemide korral saab foorumi või erasõnumite kaudu abi küsida. Eesmärkide saavutamisest kirjutavad õppijad iseseisvalt foorumisse postituse, kus peavad eneseanalüüsi põhjal tooma välja raskusi tekitanud momendid ning mis läks hästi. Üheks õpieesmärgiks on foorumis teiste postitustega tutvumine ning võimaluse korral ka kommenteerimine/üksteise abistamine. Kursuse lõppedes oskab õpetaja antud veebipõhist keskkonda kasutada iseseisvalt ning vajadusel ka teisi selle kasutamises aidata.

 

Pilditöötlustarkvara analüüs

Pilditöötlustarkvara Dr Pici analüüs.

Võimalused

 • muuta pildi suurust (protsentidega)
 • lõigata
 • pöörata (90/180 c)
 • kontrasti muuta
 • pildile ise midagi joonistada
 • pilti automaatselt parandada (autofix)
 • teksti lisada
 • raamida pilti
 • polaroid
 • Õli maali efekt
 • Muuta must – valgeks

Erinevad seadmed- Dr. Pic keskkonda saab kasutada internetipõhiselt tahvel-, laua- või sülearvutist.

Plussid

 • Lihtne kasutada
 • Suured ikoonid
 • Liikudes noolega ikoonile, tuleb selgitus
 • Iga ikooni juures on küsimärk abi saamiseks
 • Kergesti pääseb originaalpildi juurde tagasi
 • Erinevad variandid salvestamiseks: arvutisse, veebi, salvestusseadmele
 • Võimalus kasutada faililaiendeid: jpg, bmp, gif, png)

 

Miinused

 • Ei tööta korrektselt – kohati vead sees (pilt kaob ära)
 • Vähe võimalusi – igav ja tavapärane
 • Ainult ühe sammu saab tagasi võtta
 • Reklaam
 • Selekteerida saab ainult kandilist kuju
 • Teksti lisades ei saa kirjutada üksteise alla ridasid, vaid kui on tegemist pikema lausega, jäävad lause otsad pildi äärtest lihtsalt välja.

 

Erilised funktsionaalsused- keskendunud piltide suuruse vähendamisele, töötluse poole pealt ei saa kahjuks ühtegi erilist funktsionaalsust välja tuua.

Kasutamine õppeprotsessis

 1. Ainevaldkond, eesmärk, õpiväljund. Kuidas lapsi kaasata?- piltide/plakatite kujundamine (loovus, pildil orienteerumine), matemaatika- kujundite joonistamine, suurem-väiksem, tähtede kirjutamine (keel ja kõne), õlimaali tutvustamine (kunst).
 2. Millega arvestada laste kaasamisel?- keskkond on inglise keelne, lehel on palju reklaami, keskkond ei ole väga lapsesõbralik (kasutamine keeruline ja mitte väga mugav lastele)

picresized_1416849391_76099_685722438112014_559814659_n Picture1 picresized_th_1416826409_DSCN0126

3- minuti videode analüüs

3- minuti loengute analüüs

 

Moodle-

 • enesetäiendus- ekursustel osalemine
 • lapsevanematele kursuste loomine
 • kolleegidega materjali vahetamine
 • sündmuste loomine kalendrisse
 • foorumis kolleegide ja lapsevanematega probleemide arutamine

E-repositoorium-

 • õppematerjalide loomine
 • õppematerjalide leidmine
 • õppematerjalide jagamine veebipõhiselt- kolleegide/lapsevanematega
 • teiste materjalide kommenteerimine

E-didaktikum

 • enesetäiendus õpetajale
 • e-kursuste loomine (kolleegid, lapsevanemad)
 • õppematerjalide üles laadimine, jagamine
 • sündmuste loomine kalendris

Lemill

 • õppematerjalide otsimine vanusegrupi ja valdkonna kaudu
 • materjalide loomine
 • õppematerjalide jagamine, üles laadimine
 • ülesannete loomine
 • meetodite, vahendite loomine, jagamine

Edufeedr-ajaveebid (kahjuks ei leidnud selle kohta videot, kuid kirjutan siiski siia ka, milliseid võiamlusi on õpetajal seda kasutada)

 • enesetäiendus (kursustel osalemine)
 • kogemuste jagamine
 • teatud kogukonna (nt haridustehnoloogide) ühendamine,
 • blogipostitused lapsevanematele (parooliga nt)

 

Video analüüs- Moodle:

Videos on kasutatud nii ekraanipilte, ekraani salvestust (screencast-o-matic), heli salvestamist, teksti ning piltide lisamist. Videol olev tekst on rahulik ning videot on kerge jälgida. Ekraanipiltide esitamisel on kasutatud erinevaid effekte (zuumimine) ning lisatud on ka veel illustreerivaid pilte (õpetaja, administraator ning õpilane). Peale loetud tekst ja videolt näha olev on sünkroonis. Video on esitatud suures plaanis. Video kvaliteet on hea ning juhendit saab rahulikult jälgida. Leheküljel oleva teksti suurus on nii väike, et seda on raske sealt lugeda, kuid peale loetud tekstis öeldakse ka kõikide nuppude nimed, kuhu peab vajutama.

 

3- minuti video tegemine

Meie grupi ülesandeks oli luua 3- minutiline tutvustav video ühest veebipõhisest keskkonnast.

Meie grupp tegi tutvustava video Koolielu.ee keskkonnast. Olin grupis koos Merje ja Elsaga. Esialgu tundus väga hirmutav, et pean hakkama võõraste inimestega koos midagi tegema, kuna peale selle, et käime koos loengutes, eriti suhelnud pole. Klipi ettevalmistus toimus meili teel. Merje proovis kodus teha ühe ekraanisalvestuse, mina kogusin tekstimaterjali, mida pärast saaks peale lugeda ning tegin ka igaks juhuks ekraanipilte, kui videot kasutada ei saa. Elsa tutvus keskkonnaga, proovis samuti ekraanisalvestust teha.  Materjalid kogusime Google Drive. Teisipäeval, multimeediumi loengus saime kõik uuesti kokku ning hakkasime tööga pihta. Kuna loengus olime just tutvunud väga hea ekraanisalvestamise keskkonnaga nagu screencast-o-matic, otsustasime ühiselt, et sellega me oma video teemegi. Tegime salvestuse ära ja olime juba rõõmsad, et nüüd veel vaja peale lugeda. Kuid nii see kahjuks ei läinud…salvestatud materjal oli väga udune, tekst oli põhimõtteliselt loetamatu. Ja seejärel me salvestasime aina uuesti ja uuesti, proovides iga kord erinevaid seadeid, mis võiks mõjutada video teravust. Koostöös õppejõu Lili Kesaga me lõpuks siiski saime hakkama ning filmitud materjal oli olemas. Kuna eelnevalt olin ma koostanud ka teksti, mida peale lugeda, siis Merje lubas seda kodus vaikselt salvestada, koolis oli liialt lärmakas. Järgneval päeval sain teada, et salvestamine ei möödunud nii ladusalt kui oleks pidanud. Tekkisid erinevad probleemid salvestamise ning heli lisamisega. Kuid päev hiljem siiski suutis Elsa heli videole lisada. Monteerimine toimus Movie Makeriga, ekraanisalvestus screencast-o-matic´uga ning heli salvestati sisseehitatud mikrofoniga.

Esialgu tundus, et grupitöö ei hakka sujuma. Mina olen harjunud, et teen oma asju natuke pikema ettevalmistusajaga, kuid päevaõppe neiud alustasid asjaga tegelemist paar päeva enne. See ei ole niivõrd halb variant, kuid mulle veidi harjumatu. Koolielu.ee keskkond oli väga hea alusmaterjal. Ma küll teadsin seda keskkonda, kuid polnud nii väga süvenenud. Nüüd siis aga tean, et see on üks väärt keskkond. Ühe negatiivse poolena tooksin välja selle, et aega jäi kuidagi väheks. Pidev kiirustamine ning asjad jooksid kuidagi üksteisele selga. Positiivse poolena saaksin välja tuua selle, et grupikaaslased olid väga asjalikud ning me mõistsime üksteist hästi. Tööd saime ilusti jaotatud ning igaüks sai midagi grupitöös teha. Lõpptulemus ei ole videol küll päris selline, mis võiks olla, kuid arvestades meie korduvaid katsetusi ning ebaõnnestumisi, usun, et see on hetkel parim, milleks võimelised olime.

 

Meie videot saab vaadata siit!

 

Sotsiaalmeedia kasutamise võimalused lasteaia õppeprotsessis

Sotsiaalmeedia on kogu maailmas laialt levinud ning tõenäoliselt tõuseb tema osatähtsus veelgi. Siiani on sotsiaalvõrgustikke ja meediat kasutanud pigem noored ja täiskasvanud, siis üha enam on näha, et nutiseadmeid ning sotsiaalvõrgustikke kasutavad üha nooremad lapsed. Dara Kerr on lasteaiaõpetaja, kes kirjutas The New York Times´is (http://www.cnet.com/news/twitter-gets-an-a-in-kindergarten-classroom/), et nemad teevad lastega postitusi Twitterisse. Ma usun, et see näide on pigem erandlik. Enamus õpetajaid, eriti just lasteaiaõpetajaid on pigem seisukohal, et lapsed on veel väikesed ning nendega ei saa taolisi vahendeid veel kasutada. Eriti põnev oli lugeda erinevatest võimalustest (http://www.ednfoundation.org/wp-content/uploads/Facebookguideforeducators.pdf), kuidas kasutada Facebooki koolilaste õpetamise juures. Lasteaeda seda üks üheselt üle kanda ei saa, kuna eelkooliealised lapsed on siiski iseseisvate postistuste tegemiseks veel liialt noored, kuid alati saab kaasata ka lapsevanemaid. Osaliselt on ka sotsiaalmeedia juba lasteaedadesse jõudnud, kuid pigem kasutavad seda siiski lapsevanemad ning õpetajad ilma lasteta. Enam saaks sotsiaalmeediat kasutada kiireks suhtlemiseks, igapäevategevuste jagamiseks ning võib olla ka näiteks lasteaia maine parandamiseks. Lisaks kodulehele saab ka sotsiaalmeedias end “reklaamida” ning tutvustada, võib olla isegi mõni loosimismäng teha, kus auhinnaks “Päevane külastus lasteaias”. Facebookis võib juba leida lasteaedade kinniseid gruppe, kus arutatakse rühmasiseselt probleeme ning jagatakse igapäevaseid tegevusi. Samas on ka lasteaedadel oma grupid, kus kõik lapsevanemad saavad kirjutada ning õpetajad ja juhtkond neile vastata, edastades kasvõi ürituste toimumise aegu või ühisürituste pilte. Ja miks mitte ka kasutada teisi sotsiaalvõrgustikke, mitte ainult Facebooki.

Õppimiseks ja õpetamiseks on eelkõige vaja suhtlemist. Läbi sotsiaalmeedia saavad õpetajad näiteks jagada lapsevanematele huvipakkuvat informatsiooni (mõnd video või artiklit). Õpetajad võiksid välja pakkuda ka “kodused ülesanded”, mida lapsed koos lapsevanemaga peavad tegema ning seejärel kasutades sotsiaalvõrgustikku oma tulemusi jagama. Lisaks saavad õpetajad omavahel jagada oma teadmisi ning seeläbi harida üksteist. Selliseid gruppe on Facebookis juba päris palju liikvel (nt “Lasteaednike ideed”).

Alati tuleb mõelda kõik iga külje alt läbi. Sotsiaalmeedia kasutamisel võib tekkida ka probleeme ning riske. Üheks nendest on see, et alati ei saa kõiki võrdsetena võtta, see tähendab et kõik ei pruugi olla Facebooki või mõne muu võrgustiku kasutajad ning kodudes ei pruugi olla sarnased võimalused. Kindlasti tuleb jälgida, et teatud info jagamine piirduks tuttavate inimestega. Suletud grupid on selleks väga head lahendused, kuid alati tuleks üle kontrollida sel juhul ka privaatsusseaded. Lastest pilte või muid materjale ei ole õigust õpetajal ilma lapsevanema nõusolekuta jagada. Võib olla tuleks mõelda ka lastele- alati ei tasu kõiki vanu meetodeid unustada, pigem kasutame nii vanu kui proovime ka uusi meetodeid koos, nii on põnev ja kindel.